Your browser does not support JavaScript!

லாகின் செய்வதில் சிரமம் இருப்பவர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மின்னஞ்சல் - sahaptham@gmail.com


வண்ணங்கள் 2021 - அறிவிப்பு

Ammusri

New member
Vannangal Writer
Messages
2
Reaction score
2
Points
3
நானும் இப்போட்டியில் கலந்து கொள்ள விருப்ப படுகிறேன். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்
 

Dikshita Lakshmi

Well-known member
Vannangal Writer
Team
Messages
421
Reaction score
178
Points
63
நானும் இப்போட்டியில் கலந்து கொள்ள விருப்ப படுகிறேன். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்
அவங்க மெயில் ஐடியில் கதையின் தலைப்பு மற்றும் எந்த வண்ணம் என்று அனுப்ப வேண்டும்
 

Nithya Karthigan

Administrator
Staff member
Messages
607
Reaction score
782
Points
93
நானும் இப்போட்டியில் கலந்து கொள்ள விருப்ப படுகிறேன். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்
வண்ணங்கள் போட்டியில் பங்குபெற விரும்பினால் கீழ்கண்ட விபரங்களை sahaptham@gmail.com என்கிற மின்னஞ்சலுக்கு மெயில் அனுப்பவும்.

எழுத்தாளர் பெயர்:
கதையின் பெயர்:
வண்ணம்:
தொடர்பு எண்:

நன்றி
 

sairenu

New member
Vannangal Writer
Messages
12
Reaction score
3
Points
3
நித்யா மேடம், வணக்கம். நான் இரு கதைகள் (முல்லை) - அருவிக்கரைக் கோயில் மற்றும் நிறம் மாறும் நிஜம் - தொடங்கியுள்ளேன். நான் post செய்வது சரிதானே?
 

Nithya Karthigan

Administrator
Staff member
Messages
607
Reaction score
782
Points
93
நித்யா மேடம், வணக்கம். நான் இரு கதைகள் (முல்லை) - அருவிக்கரைக் கோயில் மற்றும் நிறம் மாறும் நிஜம் - தொடங்கியுள்ளேன். நான் post செய்வது சரிதானே?
சரியாக உள்ளது சாய்ரேணு
 

தர்ஷினி

Well-known member
Messages
970
Reaction score
848
Points
113
நித்தி மேம் சூப்பர்..5 வண்ணங்களாகப் பிரித்து நிறைய எழுத்தாளர்களுக்கு வாய்ப்பளித்தது செம..தொடரட்டும் உங்கள் சேவை..சகாப்தம் நடத்தும் வண்ணம் நாவல்கள் போட்டியில் பங்கேற்கும் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்...
 
Messages
3
Reaction score
0
Points
1
Once again, the Author has started irritating me by stopping her First Episode when the result of the test was just going to arrive. Unnecessarily the Author plays with our BP.

Jokes apart, this is totally a new angle to the Cancer disease, மரபணு மாற்றத்தால், spreading. The entry of the disease creates all kinds emotional outburst.
Amazing characterisation of all the six members of the family. The Author's main strength is her casual way of expressing the emotions by the characters. The outbursts, we can identify in every household when something like this hit!!!
Just can't wait for the Second Episode!!! Here the Author Wins!!!!
Love Shankari
 
R

Ronaldvon

Guest
Howdy my name is Matt D'Agati.
Solar technology the most promising and efficient types of renewable energy, and it's also rapidly gathering popularity as a principal source of energy at work. In the future, it's likely that solar power would be the dominant source of energy at work, as increasing numbers of companies and organizations adopt this neat and sustainable power source. In this specific article, we're going to discuss why it is vital to change to renewable energy sources such as for instance solar power as quickly as possible, and exactly how this transition will benefit businesses and also the environment.

The very first and a lot of important good reason why it is vital to change to renewable energy sources could be the environmental impact. The employment of fossil fuels, such as for example coal, oil, and natural gas, may be the main reason behind polluting of the environment, greenhouse gas emissions, and climate change. These emissions have a profound effect on the environmental surroundings, causing severe climate conditions, rising sea levels, along with other environmental hazards. By adopting solar technology, companies and organizations might help reduce their carbon footprint and play a role in a cleaner, more sustainable future.

Another essential reason to modify to solar technology may be the financial savings it gives. Solar power panels can handle generating electricity for businesses, reducing or eliminating the necessity for traditional types of energy. This may bring about significant savings on energy bills, especially in areas with a high energy costs. Furthermore, there are numerous government incentives and tax credits open to companies that adopt solar power, which makes it much more cost-effective and affordable.

The technology behind solar power is simple and easy, yet highly effective. Solar power panels are made of photovoltaic (PV) cells, which convert sunlight into electricity. This electricity are able to be kept in batteries or fed straight into the electrical grid, with regards to the specific system design. In order to maximize the advantages of solar technology, it's important to design a custom system that is tailored to your unique energy needs and requirements. This may make certain you have just the right components in position, such as the appropriate wide range of solar energy panels while the right style of batteries, to optimize your time efficiency and cost savings.

Among the important aspects in designing a custom solar technology system is understanding the several types of solar power panels and their performance characteristics. There are two main main forms of solar power panels – monocrystalline and polycrystalline – each featuring its own advantages and disadvantages. Monocrystalline solar panels are made of just one, high-quality crystal, helping to make them more effective and sturdy. However, they're also higher priced than polycrystalline panels, which are made from multiple, lower-quality crystals.

In addition to financial savings and environmental benefits, switching to solar technology also can provide companies and organizations with a competitive advantage. Businesses that adopt solar technology have emerged as environmentally conscious and energy-efficient, and this often helps increase their reputation and competitiveness. Furthermore, businesses that adopt solar technology will benefit from increased profitability, because they are in a position to reduce their energy costs and enhance their main point here.

It is also important to note that the technology behind solar technology is rapidly advancing, and new advancements are being made on a regular basis. For instance, the efficiency of solar energy panels is consistently increasing, making it possible for more energy to be generated from a smaller amount of panels. In addition, new innovations, such as for instance floating solar power panels and solar panel systems which can be integrated into building materials, are making it easier and much more cost-effective to look at solar energy.

To conclude, the ongoing future of energy at work is poised to be dominated by solar technology and its own several advantages. From cost benefits and environmental sustainability to technological advancements and increased competitiveness, the many benefits of adopting solar power are obvious. By investing in this neat and renewable energy source, businesses usually takes a dynamic role in reducing their carbon footprint, cutting energy costs, and securing their place in a sustainable future. The transition to solar power is not just essential for the surroundings but also for the economic well-being of businesses. The earlier companies adopt this technology, the higher equipped they'll be to handle the difficulties of a rapidly changing energy landscape.

if you'd like to learn about more info on your focus go to my favorite page: https://rumble.com/c/c-1401464?duration=shortnew york community solar incentives
 
Top Bottom